Dokumenty

Asociace českého tradičního obchodu byla založena dne 10. 7. 2014 ustavující členskou schůzí v Brně.

Stanovy Asociace českého tradičního obchodu, z.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Název: Asociace českého tradičního obchodu, z. s. (dále též „Asociace“).
 2. Sídlo: U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3.
 3. Asociace českého tradičního obchodu, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, a jako taková je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Asociace je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková právnická osoba, založená za účelem naplňování společného zájmu.

Posláním Asociace je zejména:

a. prosazování a hájení zájmů subjektů působících v oblasti maloobchodu na českém trhu;

b. kultivování obchodních praktik v maloobchodě;

c. spolupráce a vzájemná podpora s českými výrobci.

5. Vnitřní organizace Asociace, práva a povinnosti členů i volených orgánů Asociace se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Asociace.

Článek 2

Činnost Asociace

1. Hlavní činnost Asociace směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. 1, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a. prosazování legislativy vedoucí ke stabilizaci v podnikání a snížení administrativní zátěže na českém trhu, zejména v oblasti maloobchodu, a to především spoluprací s připomínkovými místy a docílení většího respektu v rámci legislativního procesu,

b. členství v dalších zájmových subjektech obdobného zaměření,

c. otevřeného členství, umožňujícího vstup dalších subjektů, podporujících poslání Asociace,

d. spolupráce s korektními českými výrobci a jejich podporou,

e. nápomocí k lepšímu uplatnění členů na trhu, a to zejména vytvářením konkurenceschopného a rovného prostředí pro všechny.

2. Vedlejší činnost Asociace

Jelikož je provozování hlavní činnosti Asociace spojeno s náklady, může Asociace vykonávat ve smyslu ust. §217 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Asociace.

Asociace provozuje a vykonává zejména následující vedlejší činnosti:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

b) konzultační, informační a poradenská činnost členům, případně přidruženým členům, vč. možného zapojení v různých projektech a grantech, zpracovávání odborných studií a posudků,

c) zprostředkování obchodu a služeb,

d) podporování spolupráce členů asociace s korektními českými výrobci a podpora výhradně obchodních značek, které zaručují kvalitu a původ zboží,

e) uplatnění profesních zájmů nezávislých maloobchodníků prostřednictvím jednání s vládou i Parlamentem ČR, dozorovými orgány a dalšími státními institucemi,

f) propagování členů asociace prostřednictvím vztahů asociace s občanskou veřejností i médii (PR),

g) poskytování členům asociace základní odborné informace o sektoru obchodu a potravinářské výroby,

h) synergické využívání lobbingových aktivit asociace ke klíčovým tématům českého maloobchodu,

i) poskytování mediálního a legislativního monitoringu členům asociace,

j) prosazování spravedlivých a rovných podmínek pro podnikání na českém trhu,

k) ochrana zájmů členů asociace v expertních, rezortních a mezirezortních pracovních skupinách,

l) poskytování informací o dění v oblasti nezávislého obchodu na úrovni Evropské unie,

m) formulace a uplatňování připomínek v rámci připomínkových řízení ke vznikající národní i evropské legislativě,

n) poskytování a zajišťování odborných, analytických a informačních služeb členům asociace,

o) realizace vzdělávacích a osvětových aktivit pro členy asociace (kulaté stoly, konference, semináře, publikace etc.).

3. Zisk z vedlejší činnosti spolku

Zisk z vedlejších činností Asociace se používá především k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek 3

Členství

1. Členství v Asociaci je dobrovolné. Členem Asociace (dále jen „člen“) se může stát každá právnická, či fyzická osoba, podnikající v oblasti maloobchodu, jejíž základní kapitál je výhradně českého původu, sídlo a místo podnikání je na území České republiky a členové statutárního orgánu jsou občané České republiky. Podmínkou dále je, že tato právnická osoba není v úpadku a není vůči ní vedena exekuce.

Členství vzniká:

a) při založení Asociace – zakladatelé;

b) rozhodnutím představenstva;

c) přechodem členství.

Členství je nepřevoditelné a nemůže vzniknout společné členství. Zánikem člena přechází členství na jeho právního nástupce, pokud splňuje podmínky pro vznik členství v Asociaci, člen (členové) před svým zánikem o to Asociaci požádal (požádali) a představenstvo s přechodem členství před zánikem člena souhlasilo. Právním nástupcem může být pouze jedna právnická či fyzická osoba.

Zakládajícími členy Asociace jsou:

 1. Svaz českých a moravských spotřebních družstev – skupina COOP
 2. ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.
 3. ENAPO OBCHODNÍ a.s.
 4. Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.
 5. Družstvo CBA CZ
 6. Družstvo ESO Market

Členství vzniká rozhodnutím představenstva, na základě písemné žádosti o členství, doplněné o doklady vyžádané statutárním orgánem Asociace představenstvem (dále jen „představenstvo“). Členství vzniká dnem zaplacení členského vkladu na účet Asociace, a to nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí představenstva. Rozhodnutí představenstva je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Členský příspěvek činí min. 5.000Kč max. 100.000Kč ročně. O konkrétní výši rozhoduje představenstvo. Ve výjimečných případech stanoví představenstvo členský příspěvek odlišně. Při vstupu nového člena do Asociace v průběhu roku představenstvo určuje alikvotní část členského příspěvku. V případě ukončení členství je členský příspěvek nevratný. Členský příspěvek musí být uhrazen vždy nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku.

2. Přidružené členství

Přidruženým členem Asociace se mohou stát jednak dodavatelé maloobchodu (případně velkoobchodu) členů, případně další právnické osoby, podnikající, či nepodnikající fyzické osoby, podporující činnost Asociace. Přidružené členství vzniká rozhodnutím představenstva, na základě písemné žádosti právnické osoby, doplněné o doklady vyžádané představenstvem. Vklad přidružené osoby je 10.000 Kč až 50.000 Kč, a jeho výše bude diferencována dle ročního obratu žadatele. Rozhodnutí představenstva je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Přidružené členství je omezený způsob účasti na činnosti Asociace. Přidružený člen je oprávněn se účastnit jednání členské schůze, avšak nemá hlasovací právo. Přidružené členství vzniká po uzavření uvedené dohody, dnem zaplacení vkladu přidružené osoby na účet Asociace. Bližší vymezení práv a povinností přidruženého člena je stanoveno v písemné dohodě uzavřené mezi Asociací zastoupenou představenstvem a žadatelem zastoupeným jeho statutárním orgánem, obsahující též způsob ukončení přidruženého členství

3. Ukončení členství

a. dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství představenstvu;

b. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace; představenstvo má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání Asociace, nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství;

c. nezaplacením členských příspěvků, a to čtrnáctým dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků;

d. zánikem nebo úmrtí člena, pokud nedošlo u právnické osoby k přechodu členství;

e. zánikem Asociace.

Bližší podmínky pro vyloučení člena a možnosti odvolání se člena proti rozhodnutí představenstva o vyloučení upravuje zákon.

4. Práva členů:

a. účastnit se činnosti Asociace;

b. být pravidelně informován o dění v Asociaci;

c. užívat výhod člena Asociace, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.);

d. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Asociace a obdržet odpověď na své podání;

e. volit a být volen do představenstva, případně dalších orgánů Asociace.

5. Povinnosti členů:

a. platit v řádném termínu členské příspěvky;

b. chránit a zachovávat dobré jméno Asociace a aktivně se účastnit na její činnosti;

c. poskytovat Asociaci informace o své činnosti, potřebné pro její poslání;

d. dodržovat stanovy Asociace.

 1. Členové Asociace neručí za případné dluhy Asociace.
 2. Představenstvo je povinno vést seznam členů a přidružených členů.
 3. Případné výjimky schvaluje představenstvo.

Článek 4

Orgány Asociace

 1. Pro zabezpečení činnosti Asociace jsou zřízeny následující orgány:
  • členská schůze,
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce
  a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Asociace, představenstvo je volené členskou schůzí.
 4. Funkční období představenstva je tři roky Členové představenstva, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní či nové členy svého orgánu do konce stávajícího funkčního období představenstva. Členství v představenstvu zaniká odstoupením z funkce, uplynutím funkčního období, odvoláním zmocnění ze strany člena, nebo odvoláním člena představenstva členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Článek 5

Členská schůze

1. Členská schůze je shromáždění všech členů Asociace a je nejvyšším orgánem Asociace. Členská schůze projednává činnost Asociace za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro následující období, volí a odvolává členy představenstva, hodnotí práci odstupujících členů představenstva a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Asociace. Do její působnosti tak náleží:

a. určování hlavního zaměření činnosti Asociace;

b. rozhodování o změně a doplnění stanov;

c. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření Asociace za uplynulé období předkládané představenstvem;

d. schvalování výsledku hospodaření Asociace;

e. volba a odvolávání členů představenstva;

f. rozhodování o dobrovolném rozpuštění Asociace;

g. kontrola působnosti představenstva v rozsahu, který dává zákon kontrolní komisi.

2. Členská schůze má pravomoc zřídit funkci čestného předsedy Asociace a jmenovat do ní osobu, která se svou prací a činností mimořádně zasloužila o rozvoj a úspěchy Asociace.

3. Členská schůze je svolávána představenstvem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

4. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li představenstvo zasedání členské schůze v uvedené lhůtě od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Asociace sám.

5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Asociace. Každý člen je oprávněn účastnit se prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo svého zástupce na základě plné moci, zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Asociace, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Asociaci způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. Právo účastnit se jednání členské schůze mají (bez hlasovacího práva -s hlasem poradním) přidružení členové a dále ostatní členové představenstva (kteří na členské schůzi nezastupují členy).

6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním na doručovací či emailovou adresu uvedenou v seznamu členů (přidružených členů) spravovaným představenstvem. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Mandát je nepřenosný.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Asociace. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Ke změně stanov je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů.

Není-li členská schůze usnášeníschopná, může předseda nebo místopředseda svolat novou členskou schůzi, ve lhůtě do 1 hodiny od předchozího svolání členské schůze, na náhradní zasedání se stejným programem, jaký byl připraven pro původní členskou schůzi. Na náhradní členské schůzi se usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, již při účasti libovolného počtu členů, vyjma rozhodnutí o změně stanov, pro které je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů.

8. Jednání členské schůze řídí předseda představenstva (dále jen „předseda“), místopředseda, nebo předsedou pověřená osoba.

Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení, nebo přerušení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech přítomných členů Asociace oprávněných o ní hlasovat.

9. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 15 dnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven a kým byl ověřen. Každý člen Asociace může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze a pořizovat si na své náklady jejich kopie.

Článek 6

Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem Asociace, řídí jeho činnost v souladu se stanovami, směrnicemi a usneseními členské schůze po celé své funkční období.
 2. Představenstvo má sedmčlenů, volených členskou schůzí. Za členy představenstva mohou být zvoleny právnické osoby, zastoupené statutárním orgánem, pokud je jednočlenný, nebo plně svéprávní zmocnění zástupci právnických osob, kteří si plní řádně a včas své povinnosti vůči Asociaci, nebo plně svéprávné podnikající fyzické osoby. V čele představenstva stojí předseda a místopředseda, přímo voleni členskou schůzí na návrh představenstva - z řad zástupců právnických či z fyzických osob v představenstvu zastoupených. Jednat jménem Asociace může samostatně předseda, v případě potřeby místopředseda, nebo jiný předsedou pověřený člen představenstva. Právní jednání představenstva, vyžadující písemnou formu, podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda (případně předsedou zmocněný člen představenstva). Předseda je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům Asociace. Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 3. Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření Asociace, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Asociace. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Představenstvo je svoláváno předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Představenstvo je schopno se usnášet za účasti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Mandát je nepřenosný. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy. Na schůzi představenstva mohou být zváni dle potřeby hosté.
 5. Pozvánka na schůzi představenstva musí být písemná či v elektronické verzi a musí být odeslána s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to představenstvo po svém svolání schválí.
 6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi představenstva, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 7. Do výlučné kompetence představenstva patří:

a. svolávat členskou schůzi;

b. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Asociace;

c. stanovit výši a splatnost členských příspěvků a příspěvků přidružených členů;

d. posuzovat návrhy na prodej, koupi a pronájem nemovitostí na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi;

e. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Asociace;

f. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;

g. přijímat členy a přidružené členy a rozhodovat o jejich vyloučení;

h. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům a příspěvku přidružených členů, pokud pro to existují závažné důvody;

i. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;

j. schvalovat interní organizační normy Asociace;

k. navrhovat kandidáta na funkci čestného předsedy Asociace a předkládat návrh na jeho odvolání;

l. rozhodovat o přiznání práva čestnému předsedovi Asociace na náhradu účelně a nutně vynaložených nákladů spojených s výkonem této funkce;

m. dohlížet na řádný výkon funkce čestného předsedy Asociace.

Článek 7

Předseda představenstva

 1. Předseda představenstva je nejvyšším výkonným představitelem Asociace a navenek za něj vede jednání. V případě potřeby může za sebe pověřit místopředsedu či člena představenstva. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k názvu Asociace připojí svůj podpis předseda. V případě potřeby může předseda za sebe pověřit místopředsedu či člena představenstva. K jednání jménem Asociace v dílčích věcech může předseda zmocnit další osobu. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a zmocnění osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předseda představenstva je do funkce přímo volen členskou schůzí na návrh člena.
 3. K výlučným kompetencím předsedy představenstva patří:

a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, zajištění pořízení zápisu z jejího jednání; v případě nepřítomnosti předsedy přechází tato kompetence na místopředsedu představenstva;

b) svolání a vedení jednání představenstva; zajištění pořízení zápisu z jeho jednání; v případě nepřítomnosti předsedy přechází tato kompetence na místopředsedu představenstva;

c) pracovní dohled nad zaměstnanci Asociace (sekretariátem), dle vnitřního předpisu Asociace.

4. Předseda představenstva se řídí zákony ČR, stanovami Asociace, rozhodnutím představenstva a členských schůzí.

5. Předseda představenstva může delegovat některé své kompetence na místopředsedu, či na dalšího člena představenstva, případně na další členy Asociace či na zaměstnance Asociace.

Článek 8

Čestný předseda Asociace

 1. Na základě rozhodnutí členské schůze může být zřízena funkce čestného předsedy Asociace.
 2. Čestného předsedu Asociace volí a odvolává členská schůze na základě návrhu představenstva.
 3. Působnost čestného předsedy Asociace je reprezentativní, nemá výkonnou pravomoc a není oprávněn podílet se na řízení ani kontrole Asociace. Čestný předseda může být přizván na jednání orgánů Asociace, nebo pouze na projednání vybraných záležitostí, a jeho hlas je hlasem poradním.
 4. Čestný předseda Asociace reprezentuje Asociaci na společenských akcích, na které je přizván představenstvem a v rozsahu určeném představenstvem. Čestný předseda není oprávněn jednat jménem Asociace, vyjma případů, kdy je k jednání pověřen představenstvem nebo předsedou představenstva.
 5. Čestný předseda Asociace je povinen zachovávat loajalitu vůči Asociaci, hájit její zájmy a svou funkci vykonávat svědomitě, čestně a v zájmu Asociace a vždy dbát jejího dobrého jména.
 6. Čestný předseda Asociace se řídí zákony ČR, stanovami Asociace, rozhodnutím představenstva a členských schůzí.
 7. Za výkon funkce čestného předsedy Asociace nenáleží žádná odměna, představenstvo však může čestnému předsedovi Asociace přiznat právo na náhradu účelně a nutně vynaložených nákladů spojených s činností čestného předsedy Asociace.

Článek 9

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává Asociace zejména z členských příspěvků,
  z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska
  i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Asociace a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky Asociace nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Asociace. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Asociace nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Asociace.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů představenstvo Asociace.
 6. Představenstvo může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Asociace. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Asociace jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Asociace.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 1. Asociace může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku Asociace, přechází její majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako Asociace.
 3. Asociace vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 4. Nabytím účinnosti těchto stanov se ruší stanovy Asociace, schválené členskou schůzí dne 10. července 2015, ve znění pozdějších dodatků.
 5. Stanovy byly schváleny na členské schůzi Asociace českého tradičního obchodu dne 21. ledna 2020 v Olomouci a téhož dne nabývají platnosti.