Přehled dotačních titulů pro obchodníky

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na základě žádosti AČTO přehled dotačních programů vyhlášených ministerstvy a kraji, které mohou obchodníci čerpat v roce 2019.

Dotační programy a výzvy níže uvedené jsou ve stavu k 5. 2. 2019. V případě krajů, kdy je již řada výzev uzavřených (rok 218) je oprávněný předpoklad, že výzvy budou v rámci jednotlivých krajů znovu vyhlášeny. Je proto dobré sledovat stránky jednotlivých krajů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

https://www.agentura-api.org/o-api/vsechny-vyzvy/

Úspory energie

 • Cílová skupina: Malý, střední a velký podnik
 • Výše dotace: 30 tis. – 400 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018
 • Příjem žádostí o podporu: 2. 7. 2018 – 29. 4. 2019

Dotace na realizace úsporných opatření.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/

Obnovitelné zdroje energie

 • Cílová skupina: Malý, střední a velký podnik
 • Výše dotace: 250 tis. – 100 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: 3. 8. 2018
 • Příjem žádostí o podporu: 3. 8. 2018 – 29. 3. 2019

Dotace na využití obnovitelných zdrojů energií.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iv/

Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

 • Cílová skupina: Malý podnik
 • Výše dotace: 450 tis. – 1 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: 26. 11. 2018
 • Příjem žádostí o podporu: 28. 1. 2019 – 28. 5. 2019

Dotace na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

 • Cílová skupina: Malý, střední a velký podnik
 • Výše dotace: 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
 • Vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018
 • Příjem žádostí o podporu: 16. 7. 2018 – 15. 1. 2020

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/

Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Přehled všech výzev: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/harmonogram-vyzev/

Přehled kroků, jak požádat o dotaci: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/jak-pozadat-o-dotaci/

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cílová skupina: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku

 • Finanční alokace: 650 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: 1. 8. 2019
 • Příjem žádostí o podporu: 8. 10. 2019 – 29. 10. 2019

Dotace na podporu investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

http://eagri.cz/public/web/file/513994/Hmg_na_web_v._7.xlsx

Investice do nezemědělských činností

 • Cílová skupina: zemědělský podnikatel
 • Finanční alokace: 360 mil.
 • Vyhlášení výzvy: 1. 8. 2019
 • Příjem žádostí o podporu: 8. 10. 2019 – 29. 10. 2019

Dotace na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

http://eagri.cz/public/web/file/513994/Hmg_na_web_v._7.xlsx

Podpora agroturistiky

 • Cílová skupina: zemědělský podnikatel
 • Finanční alokace: 90 mil.
 • Vyhlášení výzvy: 1. 8. 2019
 • Příjem žádostí o podporu: 8. 10. 2019 – 29. 10. 2019

Dotace na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty.

http://eagri.cz/public/web/file/513994/Hmg_na_web_v._7.xlsx

Ministerstvo pro místní rozvoj

Program Podpora rozvoje regionů 2019+

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019

Podprogram obnovy a rozvoje venkova – Podprogram Podpora dostupnosti služeb

 • Cílová skupina: obce do 1000 obyvatel
 • Výše dotace: 100 tis. – 2 mil. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: 21. 11. 2018 – 28. 2. 2019

Dotace na podporu obnovy a rozvoje obcí do 1000 obyvatel, zvýšení kvality života jejich obyvatel, zlepšení atraktivity obecního prostoru. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“).

https://www.mmr.cz/getmedia/2a54bf24-151b-4521-895d-e2f6d8dc008e/Zasady-podprogramu-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova.pdf.aspx?ext=.pdf

KRAJE

V době uveřejnění této informace byly vyhlášeny výzvy pro obchodníky pouze v níže uvedených krajích. Dotační programy jsou však vyhlašovány v téměř každém kraji, avšak v různém časovém období, proto je nutné průběžně sledovat webové stránky krajů.

Jihomoravský kraj

Přehled všech výzev: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx

DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Cílová skupina: obec Jihomoravského kraje – méně než 3 tisíce obyvatel

Finanční alokace: 25 tis. – 250 tis. Kč.

Vyhlášení výzvy: 14. 1. 2019

Příjem žádostí o podporu: 14. 02. 2019 – 1. 03. 2019

Dotace na výdaje na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Uploads/6752-7-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+JMK+2019pdf.aspx

DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin

 • Cílová skupina: místní akční skupina
 • Finanční alokace: 25 tis. – 100 tis. Kč.
 • Vyhlášení výzvy: 14. 1. 2019
 • Příjem žádostí o podporu: 14. 02. 2019 – 1. 03. 2019

Dotace výdaje na provoz místních akčních skupin.

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Uploads/6752-7-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+JMK+2019pdf.aspx

DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

 • Cílová skupina: obec Jihomoravského kraje – méně než 3 tisíce obyvatel
 • Finanční alokace: 25 tis. – 100 tis. Kč.
 • Vyhlášení výzvy: 14. 1. 2019
 • Příjem žádostí o podporu: 14. 02. 2019 – 1. 03. 2019

Dotace výdaje na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti a infrastruktury.

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Uploads/6752-7-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+JMK+2019pdf.aspx

Jihočeský kraj

Přehled všech výzev: https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 - dotace na projekt obce (dotační titul Podpora služeb na venkově)

 • Cílová skupina: obec Jihočeského kraje – max. 2 tisíce obyvatel
 • Finanční alokace: 5 tis. – 50 tis. Kč.
 • Vyhlášení výzvy: 19. 10. 2018
 • Příjem žádostí o podporu: VÝZVA UZAVŘENA

Předmětem programu je příprava a realizace projektů obcí Jihočeského kraje. Dotace na projekt obce – dotační titul Podpora služeb na venkově. Cílem je hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péče o krajinu.

https://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=171658&par[view]=0

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

 • Cílová skupina: malý podnik
 • Finanční podpora: Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a.
 • Příjem žádostí o podporu: 10. 05. 2018 – 30. 04. 2019

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

https://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=164773&par[view]=0

Karlovarský kraj

Přehled všech výzev: https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx

Program obnovy venkova 2019

 • Cílová skupina: obce na území Karlovarského kraje
 • Výše dotace: max. 300 tis. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: VÝZVA UZAVŘENA

https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/pov.aspx

Královehradecký kraj

Přehled všech výzev: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

Program obnovy venkova

 • Cílová skupina: obce na území KH kraje, která měla k 31. 12. 2017 méně než 3.000 obyvatel
 • Výše dotace: 50 tis. – 1,5 mil. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: VÝZVA UZAVŘENA

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9

Podpora provozu prodejen na venkově

 • Cílová skupina: obce na území KH kraje, která měla k 31. 12. 2017 méně než 1.000 obyvatel
 • Výše dotace: 20 tis. – 50 tis. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: VÝZVA UZAVŘENA

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

Moravskoslezský kraj

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

 • Cílová skupina: obce s počtem obyvatel do 3.000 na území Moravskoslezského kraje
 • Výše dotace: 50 tis. – 400 tis. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: VÝZVA UZAVŘENA

Dotace na realizaci rozvojových záměrů obcí, poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2019-124623/

Olomoucký kraj

Přehled všech výzev: https://www.kr-olomoucky.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4373.html

Podpora soutěží propagujících podnikatele

Cílová skupina: malý a střední podnikatel v Olomouckém kraji

Výše dotace: 50 tis. – 100 tis. Kč

Příjem žádostí o podporu: 21. 1. 2019 – 7. 2. 2019

Cílem je podpora podnikání a pořádání soutěží pro podnikatele v Olomouckém kraji.

https://www.olkraj.cz/podpora-soutezi-propagujicich-podnikatele-prijem-zadosti-21-1-7-2-2019-cl-4469.html

Podpora poradenství pro podnikatele

 • Cílová skupina: malý a střední podnikatel v Olomouckém kraji
 • Výše dotace: 50 tis. – 450 tis. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: 21. 1. 2019 – 7. 2. 2019

Cílem je podpora poradenské, informační a konzultační činnosti pro místní podnikatele.

https://www.olkraj.cz/podpora-poradenstvi-pro-podnikatele-prijem-zadosti-21-1-7-2-2019-cl-4470.html

Podpora regionálního značení

 • Cílová skupina: malý podnikatel v Olomouckém kraji
 • Výše dotace: 50 tis. – 100 tis. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: 21. 1. 2019 – 7. 2. 2019

Cílem je podpora regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu a podpoře drobných podnikatelů.

https://www.olkraj.cz/podpora-regionalniho-znaceni-prijem-zadosti-21-1-7-2-2019-cl-4471.html

Podpora farmářských trhů

 • Cílová skupina: malý podnikatel v Olomouckém kraji
 • Výše dotace: 10 tis. – 25 tis. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: 21. 1. 2019 – 7. 2. 2019

Cílem je podpora a udržitelnost Farmářských trhů na území Olomouckého kraje. Tím se podpoří propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru a malých farmářů a zemědělců.

https://www.olkraj.cz/podpora-farmarskych-trhu-prijem-zadosti-21-1-7-2-2019-cl-4472.html

Podpora venkovských prodejen

 • Cílová skupina: obce nejvýše s 500 obyvateli na území Olomouckého kraje
 • Výše dotace: 5 tis. – 100 tis. Kč
 • Příjem žádostí o podporu: 21. 1. 2019 – 7. 2. 2019

Cílem je podpora malých obcí na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb v obcích v Olomouckém kraji.

https://www.olkraj.cz/podpora-venkovskych-prodejen-prijem-zadosti-21-1-7-2-2019-cl-4477.html

Pardubický kraj

Přehled všech výzev: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy?tot0=56&pgf0=0

Program obnovy venkova na rok 2019 - Dotace na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen.

 • Cílová skupina: obce nejvýše s 500 obyvateli na území Pardubického kraje
 • Výše dotace: 5 tis. – 100 tis. Kč
 • Vyhlášení výzvy: 20. 11. 2018
 • Příjem žádostí o podporu: 1. 1. 2019 – 20. 2. 2019

V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: 50% nákladů v běžném roce.

http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=48894&file=49102

Formuláře: https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje

 • Cílová skupina: jsou vypsány konkrétní regiony
 • Výše dotace: 100 tis. – 2 mil. Kč
 • Vyhlášení výzvy: 13. 11. 2018
 • Příjem žádostí o podporu: VÝZVA UZAVŘENA

Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=48715&file=48918

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/vnitrni-obchod/rozcestnik-pro-obchodniky--241972/