Obchody v malých obcích: mají šanci se udržet?

Změny nákupního chování obyvatel mají logicky vliv i na fungování obchodů s potravinami na venkově. V malých venkovských obcích se projevují specifické vlivy, které násobí ekonomické limity dané nízkým počtem potenciálních zákazníků. V jak malých obcích se ještě vyskytují obchody? Jaké jsou hlavní faktory jejich fungování v obcích do 500 obyvatel? Jaké existují cesty k přežití prodejen na venkově? To jsou některé z otázek, které si klade výzkumný projekt Venkoobchod.

Projekt Venkoobchod (TL05000558 Využití faktorů lokalizace obchodů na venkově při optimalizaci a udržení základního zásobování venkova) reaguje na nedostatek informací o situaci obchodů na venkově. Jeho cílem je zjistit, co má vliv na fungování těchto prodejen, jaké jsou dopady jejich rušení na život obyvatel, a navrhnout kroky ke zlepšení situace. Projekt řeší od dubna 2021 do listopadu 2023 společnost GaREP ve spolupráci s Asociací českého tradičního obchodu. Je financován Technologickou agenturou ČR. Hlavním aplikačním garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Hlavním mediálním partnerem projektu je časopis Zboží&Prodej a kongres Samoška.

Získání argumentů pro podporu

Výchozím krokem řešení byla analýza výskytu obchodů ve všech obcích ČR s méně než 3 000 obyvateli spolu s prověřením vazeb na obchodní sítě a na přítomnost supermarketů. V roce 2022 probíhají hlavní terénní šetření. V obcích do 200 obyvatel jsme zjišťovali hlavní příčiny toho, že se v nich prodejna udrží. Pomocí rozhovorů se zástupci obchodů a obcí byla identifikována specifika obchodů v nejmenších obcích. Ve čtyřech regionech probíhá sběr podkladů pro případové studie, které umožní zachytit problematiku v souvislostech. Vedle obchodníků zde ohledně názorů na fungování obchodu a nákupního chování dotazujeme obyvatele i vybrané lokální výrobce. V přípravě je sociologický průzkum adaptačního chování obyvatel v reakci na zrušení posledního obchodu s potravinami v obci. Zásadním zdrojem informací a podnětů by mělo být rozsáhlé dotazníkové šetření obchodníků provozujících prodejnu s potravinami v obcích do 3 000 obyvatel.

Překvapivě fungují i ve velmi malých sídlech

Data o výskytu obchodů vycházejí z projektu společnosti SMSdata Mapování vnitřního druhu infrastruktury venkova. Sběr dat ve venkovských obcích probíhal v letech 2017–2019. V České republice se alespoň jeden obchod s potravinami nachází v 69 % obcí, což je zhruba 4 300 obcí. S několika výjimkami, kdy je obec srostlá s větším městem, mají obchod všechny obce nad 1 000 obyvatel. Obvyklým standardem je prodejna u obcí nad 500 obyvatel, kdy ji má 90 % obcí mezi 500 a 1 000 obyvateli. Překvapivý se vzhledem ke kupní síle jeví výskyt obchodů v obcích do 500 obyvatel. Po převážně náhodném výskytu obchodů v obcích do 100 obyvatel daným místními specifiky má v kategorii obcí se 100–199 obyvateli prodejnu již třetina obcí. U obcí s 200–299 obyvateli to je pak více než polovina obcí. Na základě dílčího ověřování výskytu obchodů v roce 2022 se nicméně ukazuje, že v kategorii do 200 obyvatel dochází v posledních letech ke zřetelnému poklesu počtu prodejen.

Objektivní faktory vysvětlují udržitelnost pouze částečně

Je v obci s určitými socioekonomickými charakteristikami vyšší pravděpodobnost výskytu obchodu? Pomocí statistické analýzy jsme výskyt obchodů hodnotili ve vztahu k dostupným socioekonomickým ukazatelům obcí. Identifikovali jsme několik faktorů, které mají na výskyt obchodu vliv, ale vždy šlo o řádově menší vliv, než působil počet obyvatel.

V kategoriích nad 500 obyvatel i celkově nejvíce snižovala pravděpodobnost výskytu obchodů kratší vzdálenost od supermarketu. U obcí kolem 500 obyvatel jsme zjistili pozitivní vliv počtu domů využívaných k rekreaci. V nejmenších obcích do 100 obyvatel byla prokázána souvislost s počtem hromadných ubytovacích zařízení v přepočtu na obyvatele. Pro přesnější zachycení dalších specifických vlivů nejsou dostupné datové podklady a je nutné je ověřovat terénními šetřeními.

Jako vždy a všude je to „o lidech“

Na základě rozhovorů s provozovateli obchodů v malých obcích a se starosty těchto obcí lze identifikovat několik faktorů, které mají zásadní vliv na udržitelnost obchodu. Obchod v obcích do 200, případně do 300 obyvatel je úspěšně provozován, zejména pokud platí některé z uvedených podmínek:

V obchodě nakupují téměř všichni místní obyvatelé – jde o neobvyklou věc, ale v odlehlejších územích existují obce, kde si obyvatelé uvědomují důležitost obchodu a svým nákupním chováním jej podporují.

Obchod využívají kromě místních obyvatel i chataři/chalupáři nebo návštěvníci – jde o obce s významnějším turistickým potenciálem, v některých z nich jsou dočasně bydlící osoby dominantními zákazníky.

Existuje obchodník, který je ochoten věnovat se prodejně nad rámec „běžného zaměstnání“ a s velkou vstřícností k zákazníkům – obchodník vytváří přátelskou atmosféru, pružně reaguje na potřeby zákazníků.

Obec obchod podporuje jako veřejnou službu občanům – menší sídla se obvykle podílí na financování nákladů prodejny, velmi časté je působení obchodů v obecních budovách; pokud se nedaří nalézt vhodného provozovatele, začnou mnohé obce obchod provozovat samy.

Pomozte nám získat argumenty pro podporu obchodů na venkově!

V zájmu zlepšení podmínek pro obchody v malých obcích potřebujeme informace o fungování a potřebách vašich prodejen. Poskytnutím informací umožníte získat argumenty pro jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a s kraji v oblasti dotační podpory obchodů. Výsledky projektu vám mohou pomoci ve vašem podnikání.

Prosíme o vyplnění dotazníku na odkazu:

bit.ly/obchodydotaznik

Dotazník vyplňujte pouze v případě, že se provozovna vašeho obchodu nachází v obci do 3 000 obyvatel. Pokud máte více provozoven a nelze zajistit vyplnění za všechny provozovny, prosíme o vyplnění dotazníku za provozovnu v nejmenší obci. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat déle než 10–15 minut.

Vyhodnocení šetření bude anonymní a bude mít formu zobecňujících textů bez uvedení názvu obce nebo provozovny.

Šetření probíhá v rámci projektu Venkoobchod – TL05000558 Využití faktorů lokalizace obchodů na venkově při optimalizaci a udržení základního zásobování venkova, který je financovaný Technologickou agenturou ČR.

Řešitelem projektu je společnost GaREP ve spolupráci s Asociací českého tradičního obchodu. Hlavním mediálním partnerem projektu je časopis Zboží&Prodej a kongres Samoška. Výsledky výzkumu budou prezentovány ve Zboží&Prodej a na následujícím kongresu Samoška.

Jan Binek, Zdeněk Šilhan, GaREP