Asociace založena

Minulý týden se sešli zástupci šesti českých maloobchodních firem v Brně a oficiálně založili již avizované seskupení. Vznikl tak historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. Zakladatelé se dohodli na základních principech spolupráce, schválili stanovy a další dokumenty potřebné k registraci tohoto spolku. Dohodli se na prioritách své práce a stanovili si úkoly a harmonogram jejich plnění.

Mezi hlavní body patří mimo jiné rychlá, důsledná a efektivní obrana zájmů členů Asociace z titulu dopadu nové a novelizované legislativy. Ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, ke kterému se asociace hlásí jak z hlediska členství, tak plnění jeho strategie, se chce zabývat a usilovat o její úpravu tak, aby respektovala i specifické podmínky pro malé a střední podnikání. Jako příklad může sloužit novela Zákona č. 110 o potravinách, která zavádí problematický způsob označování zejména nebalených potravin, jež bez problémů zvládnou obchodní řetězce, ale ne většina prodejen členů asociace, které budou mít s jeho naplněním nesmírné administrativně technické problémy. Je potřeba si uvědomit, že tyto legislativní změny se budou dotýkat tisíce malých prodejen, což je z hlediska významu snad i pro legislativce nezanedbatelné číslo. Totéž lze prokázat i na jiných příkladech z legislativní praxe. Jedním z nich je regulace výroby a distribuce lihu, kde výše uzákoněné kauce jsou pro mnoho velkoobchodů českých firem téměř likvidační, a při tom, alespoň v oblasti těchto kaucí, minimálně naplňují původní záměr zákonodárce. Asociace chce řešit i problémy spojené s ukončením výjimky, která platila v oblasti povinnosti maloobchodu uvádět u značení produktů tzv. měrnou cenu pro prodejny menší než 400 m2 prodejní plochy, jejichž plnění je pro mnoho těchto prodejen, které nedisponují kvalitním informačním systémem, prakticky nerealizovatelné. Ze stejného důvodu se asociace již nyní intenzivně zapojila do diskuse k přípravě zákona o registraci tržeb, ale i do dalších aktivit. Zákládající členové v rámci plánování a hodnocení svých připravovaných aktivit konstatovali, že byl nejvyšší čas pro založení tohoto sdružení, neb v České republice není subjekt, jenž by v plné šíři mohl hájit a naplňovat specifické zájmy českých obchodníků.

Asociace v době založení disponuje cca 7 000 tisíci prodejen a zhruba 23% podílem na českém trhu potravin, čímž určitě zaujme důležitou a pevnou pozici v rámci tržních vztahů a vyjednávání se státem a jeho institucemi a to jak ve spolupráci se SOCR ČR, tak i samostatně v rámci řešení svých zcela specifických problémů. Přesto si tímto zakladatelé dovolují vyzvat i ostatní tržní subjekty ke spolupráci a to jak v oblasti nabídky členství v našem spolku, tak i jiného druhu spolupráce ze strany dodavatelů či výrobců. AČTO je připravena jednat a hledat cestu ke zdárné a efektivní spolupráci, která povede ku prospěchu obou stran a posílí postavení českých obchodních subjektů ve velmi napjatém tržním prostředí České republiky.

Zvolený předseda představenstva Ing. Zdeněk Juračka k tomu dodává: „O podpořemalého a středního podnikání jak v maloobchodě, tak v českých potravinářských podnicích se hodně mluví, ještě více píše, ale realita je někde jinde. Hledejme společně cestu k pomoci této oblasti podnikání. My jsme připraveni reagovat na každý podnět, který povede ke zdárnému naplnění cílů, jež založením asociace sledujeme.“